Policy

Vi ska inom företaget arbeta aktivt med de miljö- och kvalitetsmål vi beslutat oss för.

Företagets och medarbetarnas agerande i interna och externa relationer ska kännetecknas av kompetens och professionalism. Kunder ska känna förtroende för oss. Vår yrkesheder/moral ska vara hög och vi ska känna oss stolta för de produkter/tjänster vi producerar och säljer.

Målsättningen ska vara att göra rätt från början så att vi ständigt minskar våra felkostnader till följd av reklamationer och kassationer.

Vi ska hela tiden sträva efter att aktivt förbättra vår produktkvalitet och servicenivå. Alla medarbetare inom företaget ska känna delaktighet och kunna påverka den dagliga verksamheten så att det alltid finns en pågående förbättringsprocess.

Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum.

Vi ska, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete. Vi ska kontinuerligt försöka att minska vår negativa miljöpåverkan genom att hitta alternativa vägar inom våra processer och rutiner.

Vi ska behandla våra medarbetare med respekt. Ingen ska behöva känna sig otrygg eller obekväm på arbetsplatsen. Vi ska inte tala nedsättande om andra p g a hudfärg, etnisk tillhörighet eller olika former av handikapp. Detta gäller både på arbetsplatsen men också i de delar av det privata livet, såsom t ex sociala medier, som kan beröra företaget eller dess samarbetspartners. Vi accepterar inte heller att någon inom företaget utsätts för kränkande särbehandling.

Vi har nolltolerans mot alkohol och droger under arbetstid. Detsamma gäller alla former av trakasserier, hot eller våld som kan göra att någon av våra medarbetare känner sig obekväm eller otrygg på arbetsplatsen.

Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.

Vi ska genom en ständig dialog där så är möjligt ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva.

Vi ska hela tiden utveckla kompetensen och engagemanget hos våra anställda.

Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga externa krav som vi berörs av som en miniminivå.